Ćelijsko disanje (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Aerobno i anaerobno disanje (mlečnokiselinsko i alkoholno vrenje). Metabolizam ugljenih - hidrata. Četiri faze ćelijskog disanja: pripremna faza, oksidativna razgradnja ugljenih - hidrata, prenos elektrona i oksidativna fosforilacija. Glikoliza i Krebsov ciklus (ciklus limunske ili trikarboksilne kiseline). Efikasnost procesa.