Uvod u fotosintezu i svetla faza fotosinteze (Fiziologija biljaka)

Apstrakt

Autotrofni fotosintetski organizmi. Fotohemijska (svetla) i biohemijska (tamna) faza. Engelmanov ogled. Fotosintetski pigmenti: hlorofili, karotenoidi i fikobilini. Apsorpcioni spektar. Osnovno i pobuđeno stanje molekula hlorofila. Fotoliza vode, transport elektrona u svetloj fazi fotosinteze i sinteza ATP-a.