Jovan Dučić, Jablanovi (Moderna)

Apstrakt

Da li je pesma deskriptivna? Ritam pesme, opkoračenja u stihu i cezure. Pesma teži apstraktnom, metafizičkom i misaonom. Čtalac je pozvan da uđe u sliku pesme. Aliteracija kojom se zvukom podupire značenje pesme. Prisustvo straha i uznemirenosti u prirodi i lirskom subjektu. Strah od smrti kao jedan od osnovnih motiva pesme. Strah od senke i nepoznatog u samom čoveku. Slika pejzaža koja se polako pretvara u apokaliptičnu sliku.