Đura Jakšić, Ponoć - prvi deo (Srpski romantizam)

Apstrakt

Novi vizionarski doživljaj. Slikarski i zvučni elementi u opisu ponoći. Ponoć - trenutak kada se vreme lomi i kada čovek u tišini ostaje sam sa sobom i u suočenju sa samim sobom. Ponoć kao nema boginja i gluvo doba. Umesto suočenja sa sobom lirski subjekat pada u nemir, neizvesnost i osećanje tajne koja mu se približava, a koju ne može da dokuči. Apokaliptična vizija smaka sveta i nestanka neba kao preslikavanje unutrašnjih osećanja lirskog subjekta.