Hajnrih Hajne, Lorelaj (Romantizam)

Apstrakt

Zreli romantizam u nemačkoj književnosti. Značaj Hajnriha Hajnea za nemački romantizam. Melodičnost Hajneove poezije kao poseban kvalitet. Kompozitori koji su stvarali inspirisani Hajneom. Vojislav Ilić i Hajneov uticaj. Analiza pesme Lorelaj. Pesma ima veze sa folklorom. Lorelaj je drevna čarobnica koja očarava ljude svojom lepotom i dovodi ih do smrti. Dva tumačenja pesme. Analiza simbola u pesmi. Borba svetlosti i mraka. Objašnjenje i značenje: lađe i reke. Motiv uzvišene idealne lepote. Mitovi o Odiseju i sirenama kao i o Orfeju i Euridiki.