Nominativ sa infinitivom (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Osobine, upotreba i prevođenje konstrukcije nominativa sa infinitivom. Vežbanje na rečenicama/konstrukcijama sa predikatom u svim vremenima. Upoređivanje sa konstrukcijom akuzativa sa infinitivom.