Vremena perfekatske osnove u pasivu (Latinska morfologija)

Apstrakt

Predavanje je namenjeno i prvoj i drugoj godini učenja latinskog. Pasivni oblici vremena perfekatske osnove (perfekta, pluskvamperfekta i futura II) - prevod i upotreba.