Oksidoredukcija (Eksperimenti)

Apstrakt

Prikazali smo kako bakar reaguje sa razblaženom i koncentrovanom sumprnom kiselinom, ogled nam pokazuje da će reagovati samo sa koncentrovanom sumpornom kiselinom pri čemu rastvor menja boju u svetlo plavu.