Hidroliza (Eksperimenti)

Apstrakt

Posmatramo promenu boje indukatora kod različitih soli i na osnovu toga određujemo kako data so hidrolizuje.