Kiseline i Baze (Eksperimenti)

Apstrakt

U ovom ogledu smo posmatrali ponašanje različitih rastvora kiselina (hlorovodonična, sumporna, azotna i sirćetna), i različitih rastvora baza (natrijum-hidroksid, kalijum-hidroksid, barijum-hidroksid, amonijum-hidroksid) u reakciji sa različitim indikatorima.

  • Fenoftalein indikator (bezbojan) u rastvoru baza je ružičast, dok u rastvoru kiselina ne menja boju.
  • Metil oranž indikator (narandžaste boje) u rastvoru baza je žut, do u rastvoru kiselina je crven.
  • Brom timol plavo indikator u rastvoru baza ostaje plave boje dok u rastvoru kiselina je ružičast.
  • Brom fenol plavo u rastvoru baza je ljubičast a u rastvoru kiselina je žut.