Amfoternost aluminijuma, hroma i cinka (Eksperimenti)

Apstrakt

Dokazivanje amfoternosti aluminijma (Al), hroma (Cr) i cinka (Zn) u reakcijama sa natrijum-hidroksidom i azotnom kiselinom.