Postupci za odvajanje i prečišćavanje supstanci (Eksperimenti)

Apstrakt

Sitnjenje, rastvaranje, taloženje (korišćena supstanca: bakar sulfat)