Aminokiseline (Eksperimenti)

Apstrakt

Reakcija aminokiseline (glicin), sa rastvorom bakar (II) hidroksida (dobijen taloženjem u reakciji bakar (II) sulfata sa natrijum hidroksidom), pri čemu se javlja intenzivno plava boja (kompleksno jedinjenje).
Ninhidrinska reakcija, reakcija aminokiselina (glicin) sa rastvorom ninhidrina, rastvor zagrevamo na vodenom kupatilu rastvor dobija ljubičastu boju, boja potiče od jedinjenja složenog sastava.
Biuretska reakcija (reakcija za dokazivanje proteina). Koristi se za kvantitativno određivanje proteina. Prikazli smo reakciju između belanceta bakar (II) sulfata i rastvora natrijum hidroksida. Kompleksno jedinjenje koje se stvara je ljubičaste boje.
Ksantoproteinska reakcija, karakteristična za proteine koji sadrže aromatične aminokiseline (tiorzin), jer se one mogu lako nitrovati, pri čemu nastaju jedinjenja žuto obojena. Prikazali smo reakciju belanceta sa rastvorom azotne kiseline i amonijaka, gradi se žuto obojeno jedinjenje.