Neutralne masti - zadaci (II deo) (Lipidi)

Primeri:

1. Koliko se molova kalijum-stearata dobija alkalnom hidrolizom 0,4mol distearoil-palmitoil-glicerola?

2. Koliko dvostrukih veza sadrži nezasićena masna kiselina (Mr=280) ako 84g te kiseline adira 96g broma? (Br=80)

3. Ako je za potpunu hidrolizu dioleinoil-stearoil-glicerola upotrebljeno 0,3mol natrijum-hidroksida, koliko je dobijeno grama natrijum-oleata?

4. Koliko je potrebno mililitara vodonika (normalni uslovi) za potpunu hidrogenizaciju 8,84g trioleinoil-glicerola?

5. Koliko dvostrukih veza sadrži nezasićena masna kiselina (Mr=304) ako 77g te kiseline adira 160g broma? Br(80)