Neutralne masti - zadaci (I deo) (Lipidi)

Primeri:

1. Koliko se grama elementarnog broma potroši za potpuno za sićenje 0,02mol linolne kiseline?

2. Pri hidrolizi 232g tristearata oslobađa se stearinska kiselina i glicerol. Odredi masu oslobođenog glicerola?

3. Koliko se grama triacilglicerida stearinske kiseline dobija katalitičkom hidrogenizacijom 250g triacilglicerida oleinske-kiseline koja sadrži 5% primesa?

4. Koliko se grama triacilglicerida palmitinske kiseline može dobiti iz 230g glicerola i odgovarajuće količine palmitinske kiseline?

5. Koliko se grama natrijum-hidroksida troši za saponifikaciju 202g triacilglicerida stearinske kiseline koja sadrži 4% primesa?