Ugljeni hidrati - vežbanje (IV deo) (Ugljeni hidrati)

Primeri:

1. Koliko nastaje grama bakar(I)-oksida u reakciji felingovog reagensa sa 0,2mol glukoze?

2. Koliko se izdvoji grama elementarnog srebra pri Tolensovoj reakciji rastvora koji sadrži 0,25mol glukoze?

3. Koliki je maseni udeo maltoze u smeši sa saharozom ako 2g smeše pri felingovoj reakciji daje 143mg bakar(I)-oksida?

4. Koliko grama mlečne kiseline nastaje previranjem 6,84g mlečnog šećera pod uticajem enzima?