Heterociklična jedinjenja - stehiometrijska izračunavanja (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom i sumporom)

Zadaci

1. 1,4 - butanditiol i ciklopentantiol se razlikuju u molekulskoj masu za:
a)32 b)44 c)12
d)24 e)20

2. Molekulska formula jedinjenja koje nastaje reakcijom dimetilsulfida sa metil-bromidom je.
a)C4H12S b)C2H6SBr c)C3H9SBr
d)C2H6S2 e)C2H5SBr

3. Izračunati masu ciklopentantiola koja sadrži istu količinu sumpora kao 24,4g 1,4 - butanditiola?
a)10 b)50,1 c)40,8
d)20,4 e)10,2

4. Koliki je procenat azota u sulfanilamidu:
a)16,3 b)8,1 c)8,9
d)17,8 e)9,4

5. Koja količina metil-salicilata sadrži 3,6*1022 atoma kiseonika?
a)16,3 b)8,1 c)8,9
d)17,8 e)9,4

6. Koliko je ml ugljenik(II)oksida (n.u.) potrebno za dobijanje fozgena koji u reakciji sa NH3 daje 1,2g uree:
a)224 b)448 c)112
d)560 e)56

7. Koliko cm3 amonijaka (n.u.) je potrebno da u reakciji sa dietil-karbonatom nastane 30mg uree:
a)1,12 b)2,24 c)22,4
d)11,2 e)4,48

8. Koliko grama uree je potrebno da bi se u reakciji sa azotastom kiselinom oslobodilo 13,44 dm3 N2 (n.u.):
a)12 b)30 c)36
d)24 e)18