Ugljeni hidrati - monosaharidi (Ugljeni hidrati)

Apstrakt

Monosaharidi. Aldoze. Ketoze. Trioze. Tetroze. Heksoze. Pentoze. Enantiomeri. Hiralni centar. Epimeri. Glukoza. Riboza. Galaktoza. Manoza. Fruktoza. Fišerove projekcione formule.