Tioli - nomenklatura i dobijanje; Fizička i hemijska svojstva (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom)

Apstrakt

Nomenklatura tiola. Fizička svojstva. Reakcija tiola sa natrijum-hidroksidom. Reakcija tiola sa halogenoalkanima. Oksidacija tiola. Organski sulfidi nomenklatura, primena, fizička i hemijsa svojstva. Sulfanilna kiselina, sulfanilamid.