Heterociklična jedinjenja nomenklatura i aromatičnost heterocikličnih jedinjenja (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom i sumporom)

Apstrakt

Svojstva važnih heterocikličnih jedinjenja. Značaj heterocikličnih jedinjenja. Nomenklatura jednostavnih heterocikličnih jedinjenja. Aromatičnost heterocikličnih jedinjenja. Hemijska svojstva tiofena, pirola i piridina. Reakcije katalitičke hidrogenizacije. Kiselinsko-bazna svojstva pirola i pirolidina. Reakcije elektrofilne aromatične supstitucije. Hlorofil. Nikotinamin. Histamin. Mokraćna kiselina. Kofein.