Tioli - stehiometrijska izračunavanja (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom i sumporom)

Apstrakt

Nomenklatura tiola. Fizička svojstva. Reakcija tiola sa natrijum-hidroksidom. Reakcija tiola sa halogenoalkanima. Oksidacija tiola. Organski sulfidi nomenklatura, primena, fizička i hemijsa svojstva. Sulfanilna kiselina, sulfanilamid.

Zadaci

1. Molekulske mase holina i acetil-holina se razlikuju za.

2. Molekulska formula benzendiazonijum hlorida je.

3. Koliko se dobija grama soli benzendiazonijum-hlorida u reakciji 0,2mol anilina sa odgovarajućom količinom nitritne kiseline?

4. Uzorak od 0,7g koji sadrži butanamin kao jednu komponentu sa amino grupom u reakciji sa dovoljnom količinom azotaste kiseline daje 156,8ml azota. Sadržaj butana u uzorku je?

5. Koja količina metil-salicilata sadrži 3,6*1022 atoma kiseonika?

6. Koja od navedenih formula odgovara izopropil-formijatu?

7. Koje od navedenih jedinjenja predstavlja etil-benzoat?