Redukcija aromatičnih heterociklusa (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom i sumporom)

Zadaci

1. Potpunom hidrogenizacijom piridina dobija se:
a)pirimid b)piperidin c)piridoksal
d)pirol e)pirolidin

2. Koje od navedenih jedinjenja može na povišenoj temperaturi da reaguje sa kalijum-hidroksidom?
a)pirol b)piridin c)furan
d)piperidin e)pirolidin

3. Koje od navedenih jedinjenja sa halogenovodoničnim kiselinama gradi soli?
a)furan b)tiofen c)piridin
d)pirol e)benzen

4. Nikotinska kiselina se dobija oksidacijom:
a)anilina b)piridina c)toluena
d)tiazola e)nikotina

5. Molekulska masa sulfanilamida i tiofena razlikuje se za:
a)62 b)88 c)64
d)60 e)87