Amini - stehiometrijska izračunavanja (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom)

Zadaci

1. Molekulske mase holina i acetil-holina se razlikuju za.

2. Molekulska formula benzendiazonijum hlorida je.

3. Koliko se dobija grama soli benzendiazonijum-hlorida u reakciji 0,2mol anilina sa odgovarajućom količinom nitritne kiseline?

4. Uzorak od 0,7g koji sadrži butanamin kao jednu komponentu sa amino grupom u reakciji sa dovoljnom količinom azotaste kiseline daje 156,8ml azota. Sadržaj butana u uzorku je?

5. Koliko je potrebno molova HN2(azotaste kiseline) da u reakciji sa odgovarajućim jedinjenjem nagradi 18,5g nitrozodimetil amina?

6. Izračunati zapreminu vode koja sa izdvaja u reakciji 15g anilina sa azotastom kiselinom u kiseloj sredini?

7. U laboratoriji se iz 78g benzena u reakciji nitrovanja nagradi 105g nitrobenzena. Koliki je prinos ove reakcije?

8. Koliko grama benzena je stupilo u reakciju sa nitratnom kiselinom ako se nagradilo 82g nitrobenzena?

9. Koliko je dm3 potrebno da sagori 5,6dm3 metil-amina? Procenat kiseonika u vazduhu je 20%.

10. U laboratoriji je redukcijom 61,5g nitrobenzena dobijeno 44g anilina. Koliki je prinos ove reakcije?