Amini - dobijanje, fizička i hemijska svojstva (Organska jedinjenja sa azotom i sumporom)

Apstrakt

Dobijanje primarnih amina. Dobijanje sekundarnih amina. Kvaternarne amonijum soli. Fizička svojstva amina. Baznost amina - građenje soli. Reakcije amina sa azotastom kiselinom. Primena amina. Predstavnici amina.