Aldehidi i ketoni - stehiometrijska izračunavanja (III deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Kolika se masa rastvora koja sadrži 20% etanala dobija ako je aldehid nastao iz 6,72dm3 etina (n.u.) a prinos reakcije je 75%?

2. Koliko je potrebno grama odgovarajućeg alkohola za dobijanje 2,15g metil izopropil-ketona?

3. Koje od navedenih jedinjenja je potrebno oksidovati da bi se dobio akrolein?

4. Koliko aldehida je izomerno 3-pentanonu?

5. Koliko je moguće dobiti različitih proizvoda oksidacijom alkohola čija je molekulska formula C3H8O?

6. Koje od navedenih jedinjenja blagom oksidacijom daje aldehid?

7. Koliko je ketona izomerno 2,2-dimetilpropanalu?