Aldehidi i ketoni - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Koju zapreminu metanala je potrebno uzeti da se napravi ρ=1,11g/cm3 40%?

2. Procenat C,H,O u nekom aldehidu je redom 62,1%, 10,3%, 27,6%. Koliko je vodonika potrebno da se 14,5g tog aldehida prevede u odgovarajući alkohol?

3. Kolika je zapremina vazduha potrebna da se 1dm3 rastvora metanola ρ=0,8g/cm3 oksiduje u metanal? Uzeti da je % kiseonika u vazduhu 20%.

4. Koliku je masu tehničkog kalcijum karbida koji sadrži 80% CaC2 potrebno utrošiti da se proizvede dovoljna količina etina od koje bi se mogao napraviti 1kg etanala. Prinos poslednje reakcije je 95%?

5. Koliko je potrebno cm3 vodonika za potpunu hidrogenizaciju 0,02mol krotonaldehida?

6. Oksidacijom etanola nagradi se aldehid. Prinos ove reakcije je 80%. Kada ista masa etanola stupi u rekciju sa Na oslobađa 2,8 dm3 vodonika. Odrediti masu aldehida?