Aldehidi i ketoni - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja vezana za mol, molarnu masu supstance, molarnu zareminu , rastvore itd.

Zadaci

1. Napiši formule svih konstitucionih izomera molekulske formule C5H10O.

2. Dovršiti hemijske jednačine.