Aldehidi i ketoni - hemijska svojstva (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Reakcije nukleofilne adicije aldehida i ketona. Reakcija adicije vode. Reakcije adicije amonijaka i njihovih derivata. Reakcija adicije alkohola. Poluacetali. Acetali. Reakcija adicije cijanovodonika. Grinjarova reakcija aldehida i ketona. Reakcije aldolne adicije i kondezacije. Reakcije oksidacije i redukcije aldehida i ketona. Felingov i Tolensov reagens. Srebrno ogledalo.

Zadaci

1. Napisati racionalne strukturne formule:
a) 3,3-dimetilpentanala
b) 3-metil-butanon
c) formaldehid
d) najednostavniji aromatični keton
e) acetaldehid

2. Koje od prikazanih formula predstavljaju formule aldehida i ketona:
a) CH3CH2COOH
b) CH3CH2OH
c) CH3CH2CHO
d) CH3OCH3
e) CH3CH2COOCH3
f) CH3COCH3