Aldehidi i ketoni - dobijanje i fizička svojstva (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Fizička svojstva aldehida i ketona. Reakcija hidratacije alkina. Reakcija oksidacije alkohola. Reakcija acilovanja arena. Temperature topljenja i ključanja alehida i ketona. Rastvorljivost aldehida i ketona.

Zadaci

1. Napisati racionalne strukturne formule:
a) 3,3-dimetilpentanala
b) 3-metil-butanon
c) formaldehid
d) najednostavniji aromatični keton
e) acetaldehid

2. Koje od prikazanih formula predstavljaju formule aldehida i ketona:
a) CH3CH2COOH
b) CH3CH2OH
c) CH3CH2CHO
d) CH3OCH3
e) CH3CH2COOCH3
f) CH3COCH3