Fenoli - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Koliko se grama natrijumfenolata može dobiti u reakciji 4,7g fenola sa 4,97cm3 rastvora natrijum hidroksida čija je gustina 1,38g/cm3? Procenat NaOH u rastvoru je 35%.

2. Koliko se natrijumfenolata može dobiti u reakciji 376g fenola koji sadrži 15% primesa sa viškom natrijuma. Kolika je zapremina CO2 potrebna da se razloži nagrađeni fenolat?

3. Napisati jednačine hemijskih reakcija koje prate zadatu šemu:
kalcijumkarbonat→etin→benzen→hlorbenzen→fenol→pikrinska→kiselina

4. Izračunati masu fenola potrebnu za reakciju sa

5. 3