Fenoli - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Koliko se grama natrijumfenolata može dobiti u reakciji 4,7g fenola sa 4,97cm3 rastvora natrijum hidroksida čija je gustina 1,38g/cm3? Procenat NaOH u rastvoru je 35%.

2. Koliko se natrijumfenolata može dobiti u reakciji 376g fenola koji sadrži 15% primesa sa viškom natrijuma. Kolika je zapremina CO2 potrebna da se razloži nagrađeni fenolat?

3. Napisati jednačine hemijskih reakcija koje prate zadatu šemu:
kalcijumkarbonat→etin→benzen→hlorbenzen→fenol→pikrinska→kiselina

4. Izračunati masu fenola potrebnu za reakciju sa Na ukoliko se pritom oslobodi 6,72 dm3 vodonika mereno pri n.u. Prinos reakcije 98%.

5. Napisati jednačine hemijskih reakcija koja prate zadatu šemu: CaCO3→CaO→CaC2→C2H2→C6H6→C6H5Cl→C6H5OH→pikrinska kiselina.