Fenoli - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Izračunati masu aspirina koja nastaje u reakciji salicilne kiselina se 200g 36% rastvora etanske kiseline. Prinos reakcije je 95%.

2. Koliko izomernih fenola ima C6H6O3? Napisati njihove strukturne formule i nazive po IUPAC nomenklaturi.

3. Napisati strukturne formule izomernih aromatičnih jedinjenja C7H8O. Odrediti u koju grupu organskih jedinjenja spada svaki od izomera.

4. Izračunati koliko grama natrijum fenolata se dobija u reakciji 10g fenola sa 10g natrijum hidroksida. Prinos reakcije 90%.

5. Odredi A,B,V,G,D na osnovu reakcione šeme.

6. Napisati strukturne formule sledećih jedinjenja:
a) 2-etilfenol
b) 5-metil-3-bromfenol
c) 3,4,5-trietilfenol
d) 2-etil-3-metilfenol