Alkoholi - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Koje od navedenih jedinjenja se dobija oksidacijom 2-butanola?
a) butanon
b) etoksietan
c) butanal
d) butilacetat
e) anhidrid butanske kiseline

2. Koje jedinjenje se dobija blagom oksidacijom 1-butanola?
a) butanon
b) butanal
c) etoksietan
d) anhidrid butanske kiseline
e) butilacetat

3. Kolika je molekulska masa monohidroksilnog alkohola, ako 1,2g tog alkohola u reakciji sa Na oslobodi 224cm3 H2.

4. Izračunati masu odgovarajućeg estra koji se dobija u reakciji između etanola i 100g 90% rastvora azotne kiseline. Prinos reakcije je 95%.

5. Dovršiti sledeću hemijsku jednačinu, imenuj po IUPAC pravilima proizvode reakcije i izračunaj masu vode koja se izdvaja ako u reakciji učestvuju 5,2mol azotne kiseline.

6. Pri dehidrataciji etanola dobija se eten koji obezbojava 120g bromne vode. U bromnoj vodi ima 3,2% broma. Odredi masu etanola koji je stupio u reakciju?

7. Dovršiti jednačine hemijskih rekcija:
a) 1-hlorbutan + razblažen rastvor natrijum hidroksida
b) redukcija 3-metil-2-butanola
c) oksidacija cikloheksanola vodenim rastvorom KMnO4
d) cikloheksanol + mravlja kiselina vodenim rastvorom KMnO4