Alkoholi - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Zadaci

1. Imenovati data jedinjenja po IUPAC pravilima.

2. Napisati strukturne formule sledećih jedinjenja:
a) 2-etil-3,4-dimetil-1-mentanol
b) 2,4-dimetil-1-heksanol
c) 3-etil-4-metil-1-heksen-3-ol
d) 1-pentnol
e) 3-brom-2-heksanol

3. Strukturnim ili racionalnim formulama predstavite sledeća jedinjenja:
a) cis-2-metilcikloheksanol
b) trans-3-metilcikloheksanol
c) 2-metil-4-propilciklopentanol
d) 2-propen-1-ol

4. Strukturnim ili racionalnim formulama predstavite sledeća jedinjenja:
a) 2-metil-2-pentanol
b) 1,2-propandiol
c) 1,3-propandiol
d) 6-metil-3-heptanol

5. Za koliko se razlikuju molekulske mase dva uzastopna člana homologog niza alkohola?

6. Za koliko se razlikuju molekulske mase ciklopentanola i cikoheksanola?

7. Koliko ima izomernih jedinjenja sa molekulskom formulom C4H10O?