Alkoholi - nomenklatura i podela (Organska jedinjenja sa kiseonikom)

Apstrakt

Hidroksilna grupa. Podela alkohola prema broju hidroksilnih grupa. Podela alkohola prema vrsti ugljovodoničnog dela molekula. Monohidroksilni alkoholi. Polihidroksilni alkoholi. Alifatični alkoholi. Aromatični alkoholi. Zasićeni alkoholi. Nezasićeni alkoholi. Podela alkohola prema vrsti atoma ugljenika za koji je vezana hidroksilna grupa. Primarni alkoholi. Sekundarni alkoholi. Tercijarni alkoholi. Dioli. Trioli.

Zadaci

1. Napiši racionalne i strukturne formule alkohola i opiši njihovu strukturu.
a) 2,3-dimetil-1-pentanol b) 2-fenil-2-propanol c) glicerol

2. Napiši formule:
a) 2-metil-1-pentanola b) 2-heksanola c) 2-metil-2-pentanola d) benzil-alkohola