Alkani, alkeni, alkini, dieni, cikloalkani, areni i halogeni derivati ugljovodonika - stehiometrijska izračunavanja (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Pri dehidrataciji 2-propanola dobija se propen koji obezbojava 150g bromna vode. U bromnoj vodi ima 4% broma. Odredi masu 2-propanola koji je stupio u reakciju.

2. 0,25mol etanola zagrevano je sa viškom kalijum hlorida u prisustvu sumporne kiseline pri čemu se nagradilo 10g etilhlorida. Izračunaj prinos reakcije.

3. Kolika se zapremina vazduha (n.u.) troši za potpuno sagorevanje 50g etilbenzena. Procenat kiseonika u vazduhu je 20%.

4. Koliko se može dobiti grama cikličnog proizvoda potpunom hidrogenizacijom 25,6g naftalena?

5. Za izvođenje lokalne anestezije pri hiruškim operacijama potrebno je napraviti 5,6dm3 hloretana. Koliko molova etena i hlorovodonika je potrebno za tu namenu?