Optička izomerija (Ugljovodonici)

Apstrakt

Optička izomerija. Hiralan centar. Optički aktivna supstanca. Optički izomeri. Racemska smeša. Konfiguracija. Relativna konfiguracija. Enantiomeri. Dijastereoizomeri. Konformacioni izomeri.