Halogeni derivati ugljovodonika stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Ugljovodonici)

Zadaci:

1. Kolika se masa propilhlorida može dobiti u reakciji 20g propena sa 18g hlorovodonika?

2. U reakciji 2,5mol etena sa viškom hlora nagradi se 125g adicionog proizvoda. Odrediti prinos reakcije.

3. Odrediti zapreminu vode koja se dobija u reakciji 1-butanola sa 100g 95% rastvora bromovodonične kiseline.

4. Izračunati zapreminu fosforaste kiseline koja se dobija u reakciji 5*1023 molekula 1-propanola sa fosfor(III)hloridom.

5. Koliko se teorijski može dobiti grama sumpor(IV)oksida reakcijom etanola sa 3*1023 molekula tionil hlorida?