Halogeni derivati ugljovodonika stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Strukturnim ili racionalnim formulama predstavi sledeća jedinjenja:
a) 1-flourpentan b) jod cikloheksan c) 2-hlor-2-metilpentan
d) benzil-hlorid e) 1-hlor-1-metilciklobutan f) 5-etil,3,3,8-trihlordekan
g) 2-hlor-5-metilheptan h) 1-hlor-2-metil-4propilciklopentan

2. Strukturnim ili racionalnim formulama predstavi sledeća jedinjenja:
a) cis-1,2-dibromciklopropan b) cis-1-brom-2-etilcikloheksan
c) trans-1-brom-2-jod-cikloheksan d) trans-1,2-dihlorciklopropan

3. Koliko ima mogućih izomera sa molekulske formule C4H9Br?

4. Koje od navedenih jedinjenja predstavlja tercijarni halogenoalkan?
a) 1-hlor-2,2-dimetilpropan b) 2-hlorpentan c) 1-hlorpentan
d) 1-hlor-2-metilbutan e) 2-hlor-w-metilbutan

5. Dovršiti sledeće hemijske reakcije:
a) 2-metil-2-propanol+HBr b) 1-propanol+HCl c) 2-oktanol+tionilhlorid
d) ciklopentanol+PBr3 e) 1-buten+HCl

6. Dovršiti jednačine sledećih hemijskih reakcija:
a) propin+Cl2 b) 3-metil-3-heksen+HCl c) benzen+Cl2
d) 2CH3CH2CH2CH2Cl+Na...