Halogeni derivati ugljovodonika; Nomenklatura i dobijanje (Ugljovodonici)

Apstrakt

Nomenklatura halogenih derivata ugljovodonika. Dobijanje halogenih derivata ugljovodonika. Reakcija halogenovanja alkana. Reakcija halogenovanja i hidrohalogenovanja nezasićenih ugljovodonika. Reakcija halogenovanja arena. Dobijanje halogenoalkana iz alkohola.

Zadaci

1. Napiši racionalne strukturne formule:
a) 3-hlorcikloheksena b) izoprpil bromid c) vinil-hlorid

2. Napisati IUPAC-ove nazive prikazanih molekula i za svaki odredi da li je alifatičan ili aromatičan molekul.