Aromatični ugljovodonici stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Ugljovodonici)

Zadaci

1. Benzen dobijen dehidrogenizacijom cikloheksana zapremine 151cm3 a gustine 0,779g/cm3 podvrgnut je hloriranju. Dobija se 120g derivata hlora. Odredi prinos reakcije.

2. Koliko je potrebno grama benzena da u reakciji sa 11,2dm3 hlora (n.u.) nastane monohlorbenzen?

3. Koliko je potrebno grama anhidrovanog Na-benzoata za dobijanje 19,5g benzena pod odgovarajućim uslovima?

4. Koliko će se grama vodonika potrošiti za potpunu hidrogenizaciju 0,03 mol benzena?

5. Reakcijom benzena sa hlorom u prisustvu svetlosti i na povišenoj temperaturi dobija se jedinjenje čija je molekulska masa veća od benzena za:
a) 213 b) 207 c) 35,5 d) 106,5 e) 103,5

6. Izračunati masu benzoeve kiseline koja se dobija oksidacijom 20g toluena koji ima 5% nečistoća ako je prinos reakcije 95%?

7. Koje od navedenih jedinjenja se nalazi u istom homologom nizu sa ksilenom?