Alkeni - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Ugljovodonici)

Zadaci:

1. Koja zapremina propena (n.u.) mora da stupi u reakciju sa vodonikom da bi se obrazovalo 10g propana?

2. Koliko grama broma se troši za reakciju sa 3,5 dm3 etena pri n.u?

3. Kolika se zapremina ugljenik(IV)oksida oslobađa pri sagorevanju 100g butena?

4. Koju zapreminu bromne vode koncentracije 0,3 mol/dm3 može da obezboji eten, dobijen dehidratacijom 50g etanola?

5. Bromna voda sadrži 1,6% broma. Kolika je masa bromne vode potrebna za reakciju sa 1,12 dm3 propena (n.u.)?

6. Smeša metana i etena zapremine 400 cm3 obezbojava 40g bromne vode u kojoj je procenat broma 3,2%. Odredi zapreminski procenat etena u smeši.

7. Koliko grama alkohola se može dobiti adicijom vode na 15g 1-butena?