Alkeni - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Ugljovodonici)

Zadaci:

1. Napisati jednačinu reakcije:
a) hidrogenizacija 2-etil-1-heksena
b) hidratacija 1-pentena
c) hidroksilacija 1-butena vodenim rastvorom KMnO4
d) adicija bromovodonika 2-metil-1-buten

2. Koja od navedenih jedinjenja su izomeri?
a) etan i eten
b) propen i 1-buten
c) butan i 2-metil propen
d) 1-buten i 2-metilpropen
e) 1-buten i ciklopenten

3. Koji od navedenih parova ugljovodonika su homolozi?
a) etan i propen
b) propen i ciklobuten
c) 2-penten i 2-metilbuten
d) propen i 1-buten
e) eten i etin

4. Imenuj data jedinjenja prema IUPAC-pravilima.

5. Hemijskim jedinjenjima predstavi sagorevanje:
a) 1-butena
b) 2-metilpropena