Elementi 13. grupe - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Elementi 13. grupe PSE)

Zadaci:

1. Koliko dm3 gasa se oslobađa pri reakciji 80gAl sa 500g 13% rastvora NaOH?

2. Koliko g srebro(I)oksida Ag2 O reaguje sa aluminijumom, ako se u reakciji dobija 30g oksida?

3. Izračunati prinos reakcije, ako 5,4g Al reaguje sa Fe2O3, pri čemu nastaje 10gFe. Prikaži reakciju oksidoredukcije.

4. Srediti reakciju oksidoredukcije i izračunati koliko g Bakar(I)oksida (Cu2O) reaguje sa 5*1023 atoma Al.

5. Koja masa aluminijum sulfata se dobija u reakciji 200g 15% rastvora sumporne kiseline sa aluminijum hidroksidom, ako je prinos reakcije 90%?