Elementi 13. grupe - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Elementi 13. grupe PSE)

Zadaci:

1. Koliko se atoma Al nalazi u 50g aluminijumfosfata?

2. U reakciji KOH sa 1g smeše Al i AL(OH)3 izdvajaju se 224 cm3 vodonika. Izračunati % sastav smeše.

3. Koliko se grama vode nalazi u 50g aluminijumove stipse? KAl(SO4)2*12H2O

4. Koliki je prinos reakcije, ako se reakciji Al2O3 sa 250g 40% rastvora azotne kiseline dobija 60g soli?

5. Izračunati % Al u [Al(H2O)6](NO3)3

6. Sledeće promene prikažite jednačinom hemijskih reakcija: Al→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3→NaAlO2