Jedinjenja i amfoternost aluminijuma (Elementi 13. grupe PSE)

Apstrakt

Jedinjenja aluminijuma. Aluminijum hidroksid kao prečišćivač vode. Amfoternost aluminijuma. Dobijanje aluminijuma iz boksita. Soli aluminijuma i borne kiseline. Stipsa. Aluminotermija - termitni postupak. Termitne bombe.

Zadaci:

1. Prikaži sledeće promene: Al(OH)3→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3

2. Napisati imena i jednačine disocijacije za KAl(SO4)*12H2O i NH4Al(SO4)2*12H2O