Zemnoalkalni metali; Stehiometrijska izračunavanja - prvi deo (Elementi 2.grupe PSE.)

Zadaci

1. Izračunati masu CaCO3 koja se dobija propuštanjem 500dm3 vazduha kroz Ca(OH)2, ako je njemu 0,05% CO2?

2. Koliki je prinos reakcije ako 30g Ca(PO4)2 reaguje sa 30g H2SO4 pri čemu nastaje 20g soli?

3. Žarenjem 250g krečnjaka dobijen je 53,4 dm3 CO2. Izračunati procenata CaCO3 u krečnjaku?

4. Izračunati masu neutralne soli koja nastaje reakcijom 1250 cm3 H2SO4 C=0,1 mol/dm3, i 1200 cm3 rastvora Ca(OH)2 C=0,12 mol/dm3?

5. Koliko se dm3 gasa dobija reakcijom BaCO3 sa 200g 36% HCl?

6. Koliko g H2O treba da ispari iz 115,8g rastvora MgCl2 masenog udela omega=21,3% da bi se dobio rastvor masenog udela 38,5%?