Zemnoalkalni metali - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Elementi 2. grupe PSE)

Zadaci:

1. Izračunati masu CaCO3, koja se dobija propuštanjem 500dm3 vazduha kroz Ca(OH)2, ako je njemu 0,05% CO2.

2. Koliki je prinos reakcije, ako 30g Ca(PO4)2 reaguje sa 30g H2SO4, pri čemu nastaje 20g soli?

3. Žarenjem 250g krečnjaka dobijen je 53,4 dm3 CO2. Izračunati procenat CaCO3 u krečnjaku.

4. Izračunati masu neutralne soli, koja nastaje reakcijom 1250 cm3 H2SO4 C=0,1 mol/dm3 i 1200 cm3 rastvora Ca(OH)2 C=0,12 mol/dm3.

5. Koliko se dm3 gasa dobija reakcijom BaCO3 sa 200g 36% HCl?

6. Koliko g H2O treba da ispari iz 115,8g rastvora MgCl2, masenog udela omega=21,3%, da bi se dobio rastvor masenog udela 38,5%?