Zemnoalkalni metali - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Elementi 2. grupe PSE)

Zadaci:

1. Napisati reakcije hemijskih jednačina, koje prate zadatu šemu: Ca(OH3)2→CaCO3→CaO→Ca3(PO4)2→CaCl2→Ca

2. Koliko je maseni udeo u % CaCO3 u krečnjaku, ako se pri žarenju dobije 0,5 kg živog kreča?

3. Koliko dm3 gasa se izdvaja u reakciji hlorovodonične kiseline sa 10g krečnjaka, koji sadrži 5% primesa?

4. Koja je zapremina vazduha potrebna da bi sagorelo 2g čistog magnezijuma? Zapreminski udeo čistog kiseonika u vazduhu je 21%.

5. Izračunati koliko ima OH- jona u 500 cm3 rastvora Ca(OH)2, čija je koncentracija 0,1 mol/dm3.

6. Izračunati pH rastvora Mg(OH)2, čija je koncentracija C=0,05 mol/dm3. Disocijacija je potpuna.

7. Izračunati koliko se cm3 sumporne kiseline, čija je C=1 mol/dm3, utroši za taloženje 20g CaSO4 iz kalcijum hlorida.