Zemnoalkalni metali; Stehiometrijska izračunavanja - drugi deo (Elementi 2.grupe PSE.)

Zadaci

1. Napisati reakcije hemijskih jednačina koje prate zadatu šemu: Ca(OH3)2→CaCO3→CaO→Ca3(PO4)2→CaCl2→Ca

2. Koliko je maseni udeo u % CaCO3 u krečnjaku ako se pri žarenju dobije 0,5 kg živog kreča?

3. Koliko dm3 gasa se izdvaja u reakciji hlorovodonične kiseline sa 10g krečnjaka koji sadrži 5% primesa?

4. Koja je zapremina vazduha je potrebna da bi sagorelo 2g čistog magnezijuma? Zapreminski udeo čistog kiseonika u vazduhu je 21%.

5.Izračunati koliko ima OH- jona u 500 cm3 rastvora Ca(OH)2 čija je koncentracija 0,1 mol/dm3.

6. Izračunati pH rastvora Mg(OH)2 čija je koncentracija C=0,05 mol/dm3. Disocijacija potpuna.

7. Izračunati koliko se cm3 sumporne kiseline čija je C=1 mol/dm3 utroši za taloženje 20g CaSO4 iz kalcijum hlorida?