Alkalni metali - stehiometrijska izračunavanja (II deo) (Elementi 1. grupe PSE)

Zadaci:

1. Izračunati količinsku koncentraciju rastvora NaOH zapremine 250cm3, koji nastaje rastvaranjem 2,3g Na u vodi.

2. Koja masa NaBr nastaje u reakciji 40g Na i 40g Br? Koja supstanca je u višku i koliko?

3. Koliko cm3 hlorovodonične kiseline, čija je C=0,4 mol/dm3, je potrebno za neutralizaciju 400cm3 KOH, čije je pH=10?

4. Izračunati pH rastvora, koji se dobija mešanjem 300cm3 NaOH, čija je koncentracija 0,2 mol/dm3 sa 250cm3 H2SO4, čija je koncentracija 0,5 mol/dm3.

5. Izračunati pH rastvora NaOH (disocijacija potpuna), ako se u 500cm3 tog rastvora nalazi 3*1021 OH- jona.