Alkalni metali; Stehiometrijska izračunavanja - drugi deo (Elementi 1.grupe PSE.)

Zadaci

1. Izračunati količinsku koncentraciju rastvora NaOH zapremine 250cm3 koji nastaje rastvaranjem 2,3g Na u vodi.

2. Koja masa NaBr nastaje u reakciji 40g Na i 40g Br? Koja supstanca je u višku i koliko?

3. Koliko cm3 hlorovodonične kiseline čija je C=0,4 mol/dm3, potrebno za neutralizaciju 400cm3 KOH čije je pH=10?

4. Izračunati pH rastvora koji se dobija mešanjem 300cm3 NaOH čija je koncentracija 0,2 mol/dm3 sa 250cm3 H2SO4 čija je koncentracija 0,5 mol/dm3?

5. Izračunati pH rastvora NaOH (disocijacija potpuna) ako se u 500cm3 tog rastvora nalazi 3*1021 OH- jona?