Alkalni metali - stehiometrijska izračunavanja (I deo) (Elementi 1. grupe PSE)

Apstrakt

Stehiometrijska izračunavanja bazirana na hemijskim svojstvima elemenata 1. grupe i načinima za dobijanje istih.

Zadaci:

1. Prikazati sledeće promene: K→KH→KOH→K2CO3

2. Prikazati reakcije u kojima sa H2O reaguje: a) natrijum b) natrijum oksid c) natrijum hidrid

3. Izračunati procentni sastav Na3PO4 Na=23 P=31 O=16

4. Koliko cm3 sulfatne kiseline, koncentracije 0,1 mol/dm3, je potrebno za potpunu neutralizaciju 5cm3 kalijum hidroksida, koncentracije 0,25 mol/dm3?

5. Koja masa natrijum karbonata Na2CO3 treba da reaguje sa 300cm3 azotne kiseline, čija je koncentracija 0,5 mol/dm3?

6. Koliko se atoma vodonika dobija u reakciji 39g K sa vodom?

7. Koliko grama KCl nastaje u reakciji 50g K sa 60g Cl2?

8. Koliko atoma natrijuma se nalazi u 2,3g ove supstance? Koju zapreminu zauzima ova masa natrijuma ako je njegova gustina ro=0,97 g/cm3?