Alkalni metali - opšta svojstva (Elementi 1. grupe PSE)

Apstrakt

Elementi 1. grupe litijum (Li), natrijum (Na), kalijum (K), rubidijum (Rb), cezijum (Cs), francijum (Fr), kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 1.grupe. Hemijska svojstva elemenata 1. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 1. grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.

Eksperiment

  • Alkalni metali