Cink, živa i njihova jedinjenja (Prelazni elementi)

Apstrakt

Nalaženje cinka (Zn) i žive (Hg). Fizička i hemijska svojstva cinka i žive. Jedinjenja žive i cinka.

Zadaci:

1. Odredi koeficijente u sledećim oksidoredukcijama.

2. Napiši nazive i jednačine disocijacije sledećih soli.